Oblasti auditu

Úvodem k dokumentaci lékařských přístrojů

Je nutné zdravotnické prostředky udržovat funkční a bezpečné, aby jimi mohla být zajištěna dostatečně kvalitní léčba. Je potřeba myslet i na bezpečnost pracovníků, kterým by nesprávně či nevhodně udržovaný přístroj mohl ublížit. Kvůli včas nezjištěné závadě přístroje může lékař utrpět značnou finanční újmu a to nejen od kontrolních úřadů, ale za vlastní opravu přístroje, který nebyl obsluhován tak, jak má být.

Kontrolované oblasti auditu

 • Evidence zdravotnických prostředků, vymezení definice zdravotnického prostředku
 • Kontrola vedení a uchovávání evidence a dokumentace týkající se ZP
 • Kontrola provádění BTK
 • Kontrola provádění pravidelné údržby
 • Kontrola prováděných oprav
 • Kontrola dokumentace konkrétních zdravotnických prostředků
  • Návody k použití
  • CE
  • Prohlášení o shodě
  • Uvedení do provozu
  • BTK
  • Evidence nežádoucích příhod / nápravných opatření + příslušná dokumentace
  • Dokumenty o zaškolení
  • Provozní deníky
  • Servisní záznamy
  • Bezpečnostní listy
  • Kontrola měřidel
  • Kontrola provozní stálosti
  • Správné používání příslušenství ZP
  • Povolení k používání u starších ZP
  • Dodavatelé, výrobci, servisní organizace
 • Kontrola dodržování určeného účelu použití
 • Vizuální kontrola zdravotnického prostředku – zda-li jsou na něm uvedeny veškeré nutné údaje
 • Kontrola dokumentace vyřazených ZP
 • Kontrola záznamů o instruktáži zaměstnanců
 • Kontrola vztahující se k plnění povinností ve vztahu k provozu ZP
 • Kontrola skladování jednorázových ZP
 • Kontrola příložných částí ZP

Závěr auditu

Závěrem je zpráva, která je během několika dnů po proběhnuté kontrole doručena do ordinace, o provedené interní kontrole, na jejímž základě bude velice snadné odstranit zjištění nedostatky. Cílem této zprávy je upozornit danou lékařskou praxi na mezery v přístrojové dokumentaci.